OLED display SSD1306

Ako ste poželjeli svom projektu dodati mogućnost prikaza teksta i rezultate ali i neki crtež, grafiku onda je ovaj  OLED SSD1306 display dijagonale 0,96 inča pravi izbor. 

Prednost ovog displaya osim navedenog je i jednostavnost prilikom spajanja. Kao i mnogi drugi uređaji spajamo ga  preko I2C sučelja koje koristi 4 komunikacijska voda: SDA, SCL, 5V i GND.

Nakon što smo spojili naš OLED display potrebno je pronaći  i po potrebi instalirati pravilnu knjižicu (library) pod nazivom “Adafruit SSD1306”.  Nakon instalacije u primjerima će se pojaviti programi preko kojih možete naučiti koristiti ovaj display a ovaj naš slijedeći primjer će vas podučiti najosnovnijem, tj. kako na display-u prikazati neki tekst.

#include <SPI.h>
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>#define SCREEN_WIDTH 128
#define SCREEN_HEIGHT 64
#define OLED_RESET 4
Adafruit_SSD1306 display1(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, OLED_RESET);

void setup() {
Serial.begin(9600);

if(!display1.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C)) {
Serial.println(F(“SSD1306 allocation failed”));
for(;;);
}
}

void loop() {
display1.clearDisplay();
display1.setTextSize(1);
display1.setTextColor(WHITE);
display1.setCursor(30, 25);
display1.println(“Tehno”);
display1.setCursor(70, 40);
display1.println(“OZ”);
int sec = int(millis()/1000);
display1.setCursor(100, 5);
display1.println(sec);
display1.display();
delay(1000);
}

Ukoliko želite prikazati na primjer neki crtež (logo naše udruge) imat ćete malo više posla. Prvo si morate pripremiti crtež koji je jednak ili manji veličini vašeg display-a (128×64). On mora biti spremljen kao jednobojni bitmap. A zatim taj BMP morate pretvoriti u oblik prikladan za prikaz na vašem OLED-u. U tome će vam pomoći odlična  besplatna aplikacija LCD Assistant koju možete preuzeti sa  http://en.radzio.dxp.pl/bitmap_converter/  

No ako se ipak ne želite mučiti s izradom programa preuzmite naš primjer . Nadamo se da ćete dalje sami nastaviti izradu svojih projekata sa ovim malim ali efikasnim display-om.